Likumi & dokumenti

Medību likums - ATVĒRT ŠEIT.

Medību noteikumi - ATVĒRT ŠEIT.

Noteikumi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Lai atvērtu, nospiediet šeit.

MK noteikumi "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās". Lai atvērtu, nospiediet šeit.

MK noteikumi "Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi". Lai atvērtu, nospiediet šeit.

MK noteikumi "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi". Lai atvērtu, nospiediet šeit.

MK noteikumi "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām". Lai atvērtu, nospiediet šeit.

MK noteikumi "Par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām". Lai atvērtu, nospiediet šeit.

ZM 20.06.2018. kārtība Nr. 18 "Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika" - ATVĒRT ŠEIT.

 

Medību pārskats (1.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Iformācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Akts par vilka/lūša nomedīšanu (4.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

 

Līguma "Par medību tiesību nodošanu" paraugs. Lai atvērtu, nospiediet šeit.

Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu. Lai atvērtu, nospiediet šeit.

Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās - ATVĒRT ŠEIT.

Latvijas mednieku ētikas kodekss - ATVĒRT ŠEIT.

Ieroču aprites likums - ATVĒRT ŠEIT.

Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti - ATVĒRT ŠEIT.

Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu - ATVĒRT ŠEIT.

Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju - ATVĒRT ŠEIT.

 

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpetes anketa - ATVĒRT ŠEIT.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpetes instrukcija - ATVĒRT ŠEIT.